על הגובה > תנאי שימוש


תנאי שימוש באתר "על הגובה!"


גולשים ומשתמשים יקרים, אנא קראו הסכם זה באופן יסודי טרם הגלישה באתר או שימוש אחר בשירותי האתר ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.

לידיעתכם – גלישה באתר וכל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות רישום לאתר ומילוי פרטים), יהווה הסכמה מצדכם להתקשר בהסכם זה. אם אינכם מסכימים לאיזו מהוראות הסכם זה, אינכם מורשים לגלוש באתר, להשתמש באתר או לעשות שימוש בשירותיו בכל צורה שהיא.
אנו ממליצים להורים שמבינכם לקרוא את האמור להלן ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים בגלישה באתר. אנו קוראים להורים לייעץ לילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים.


מבוא - הסבר קצר על האתר ועל תנאי השימוש בו

אתר "על הגובה!" הוא פרי יוזמה משותפת של מדינת ישראל, משרד האוצר, מנהלת ממשל זמין ועמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב (להלן: השותפים).
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב הינה ע"ר 58-034-463-8, המפתחת ומפעילה אתרי אינטרנט חינוכיים המיועדים לילדים ולמעגלים התומכים בהם ולקהל הרחב בכלל.

האתר נועד לחבר ולקשר בין הממשלה לבין אזרחיה הצעירים – הילדים, דרך חשיפה לנושאים מגוונים הנוגעים לחיי הילדים במדינת ישראל, דרך משחקים, פעילויות למידה אינטראקטיביות, ספרים דיגיטליים, מצגות ועוד. הילדים מוזמנים לשוטט בפורטל, להיכנס דרכו אל עולמות של משחק וחוויה ולרכוש מידע וכלים לחיים. למידע נוסף אנא קראו "על האתר".

השותפים מציעים את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (לעיל ולהלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.


אופן השימוש באתר:
 1. בהסכם זה המשתמש באתר הוא האדם הגולש באתר, בין באישורו של האחראי על המשתמש ובין שלא באישורו. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, באופן ישיר או עקיף. אנו ממליצים כי תנהגו בזהירות, תשגיחו ותפקחו על השימוש של הגולשים הצעירים מטעמכם באתר בפרט ובאינטרנט בכלל.
 2. בהסכם זה, האחראי על המשתמש משמעו לפחות אחת מההגדרות שלהלן:
  • המשתמש באתר, אם גילו מעל 18 שנים.
  • אם המשתמש הינו קטין (בן או בת מתחת לגיל 18 שנים), הורה או מבוגר אחר (בן 18 ומעלה) האחראי על המשתמש בשירותי האתר.
 3. האחראי על המשתמש אחראי לכל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש באישורו או שלא באישורו, וכן אחראי להביא את תנאי הסכם זה לידיעת המשתמשים מטעמו ולהבטיח ציות לתנאיו.
 4. השותפים שומרים לעצמם את הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לפי סוגי גולשים, בהתאם למדיניות השירות.
 5. השותפים שומרים על זכותם להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. השותפים שומרים על זכותם להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, וזאת ככל שהדבר אפשרי. בכל מקרה, לא יישאו השותפים באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.
 6. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בחומרי השירות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל ולעמותת סנונית. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 7. כל אדם המשתמש באתר מתחייב כדלקמן:
  1. לא להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהשותפים.
  2. לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר לאתר ו/או באמצעותו מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע.
  3. לא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרת מסחריות.
  4. כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. על אף האמור לעיל, מותרת "הורדה" או הדפסה של עותקים מהמידע כאשר הדבר נדרש לצרכים לימודיים או מחקריים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
   1. על כל אחד מהעותקים יצוין "כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל ולעמותת סנונית"
   2. לא יבוצע כל שינוי או עיבוד של המידע.
   3. המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  5. לפצות ו/או לשפות את השותפים וכן כל גוף אשר קשור אליהם ו/או גוף אחר מטעמם וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת הסכם זה על ידי המשתמש, האחראי על המשתמש או מי מטעמם.
 8. באתר מוצגות במקומות שונים תמונות מתוך אוסף התצלומים הלאומי הממוקם בלשכת העיתונות הממשלתית במשרד ראש הממשלה. זכויות היוצרים בתצלומים אלו שייכות למדינת ישראל, הכול בכפוף ולפי האמור באתר אוסף התצלומים הלאומי. ביחס לתמונות אלו המשתמש רשאי לעיין בחומר באמצעות המחשב שלו בלבד. אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, או להכין נגזרות ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב מאת משרד ראש הממשלה או בעל זכויות היוצרים בו אם אין הוא מדינת ישראל.
 9. המשתמש מצהיר בזאת כדלקמן:
  1. כי הוא/היא וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
  2. כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו ו/או הסתמכות המשתמשים מטעמו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי השותפים לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.
  3. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי השותפים ולא יועברו לכל גורם למעט הגורמים המפורטים בתחתית הסכם זה.
  4. כי ידוע לו כי השותפים מספקים תוכן בלבד, והם אינם מספקים כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 10. השותפים מצהירים בזאת כדלקמן:
  1. השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השותפים לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
  2. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
  3. השותפים ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם.
  4. השותפים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של משתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.
  5. קישורים לאתרים אחרים - באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. השותפים אינם אחראים לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. השותפים אינם אחראים למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר, כמו גם לסוגיית אבטחת המידע המבוקש באתרים הללו. השותפים מצהירים כי לא ננקטו מטעמם צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע דרך אתרים כאמור. אנו ממליצים לבדוק כל אתר אחר לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 11. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.


שונות

על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.
הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים.
שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של השותפים במימוש זכויותיהם על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.


המלצות כלליות ומידע נוסף

אתר "על הגובה!" משתדל לספק לילדיכם חוויה מקוונת איכותית. בהקמת האתר ותפעולו, ניתן משקל לשיקולי פרטיות ואבטחת משתמשי האתר לא פחות מאשר לתכנים אשר האתר מספק להם. מדיניות האתר היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר ובפרט ככל שמדובר בילדים.

להלן הסבר קצר כיצד ומתי נאסף מידע מילדים וממשתמשים אחרים, ומה השימוש שנעשה במידע שנאסף.

משתמשים יכולים להשתמש ברוב הפעילויות המוצעות באתר מבלי למסור מידע כלשהו. המקרים בהן נדרש מידע כתנאי לביצוע פעילות מסוימת יפורטו להלן, וגם בהם נאסף רק המידע המינימלי. השותפים אינם מוכרים, אינם מעבירים לצדדים שלישיים ואינם מפרסמים בציבור פרטים אישיים מזהים הנמסרים על ידי משתמשי האתר, למעט במקרים המפורטים להלן ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

נעשים מירב המאמצים לאסוף ממשתמשי האתר רק את המידע המינימלי, הנדרש לצורך השתתפות בפעילויות האתר.

פעילויות באתר "על הגובה!" הדורשות מסירת פרטים:
 • טופסי פניות אל מנהל האתר - כחלק משירות הלקוחות של האתר, נמצאים באתר טפסים מקוונים לצורך פניות אל מנהלי האתר. מי שממלאים את הטופס מתבקשים, אך אינם חייבים, למסור נתונים כגון כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי התקשרות. מידע זה הנו לשימוש פנימי לשיפור השירות של האתר ואינו נחשף לגורמים אחרים.
 • סקרים - מעת לעת יערכו סקרים בקרב גולשי האתר (כמו למשל סקרי שביעות רצון). בסקרים אלה לא ייאסף מידע אישי והתוצאות ינותחו על בסיס נתונים מצטברים בלבד.
 • גלריות ותיק עבודות - ילדים מוזמנים לשלוח עבודות שיפורסמו באתר. אנו מבקשים מהילדים לציין רק את שמם הפרטי, האות הראשונה של שם משפחתם, והכיתה, בית הספר והיישוב שבו הם לומדים. על המבוגר האחראי לוודא שהילדים אינם מפרסמים פרטים נוספים כגון שם מלא, מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת דואר אלקטרוני.
 • טפסי משוב - האתר מאפשר לילדים לשלוח משוב על אודות האתר. ילדים הממלאים את טופס המשוב מתבקשים למלא רק את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.


כתובת IP ו-Cookies

לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצורכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דיווחים סטטיסטיים.
ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך
במחשב שנחסם לקבלת Cookies.


פניות

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות האתר, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: contact@kids.gov.ilסביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!