על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > התחממות כדור הארץ

אחריות המדינה לשינויי האקלים

מי אחראי על מה?
מוסדות המדינה – השמירה על איכות האוויר
הממשלה, באמצעות משרדי הממשלה ומוסדות המדינה, מופקדת על השמירה על איכות האוויר.

תחומי הפעולה של הממשלה
 •  
קביעת מדיניות בנושא איכות האוויר בישראל.
 •  
קביעת מדיניות המתבססת על עקרונות של פיתוח בר-קיימא. על פי עקרונות אלה יש לשלב את צרכי הפיתוח של המדינה עם הצורך לשמור על הסביבה ועל משאבי טבע.
 •  
חתימה על הסכמים בינלאומיים הנוגעים לשמירה על איכות האוויר ולמניעת תופעות אקלימיות הרסניות כמו התחממות כדור הארץ והחור באוזון.
 •  
קביעת תכניות ליישום המדיניות על ידי כל משרדי הממשלה.
 •  
נקיטת צעדים לעידוד השימוש באנרגיה חלופית.
 •  
עידוד מחקר ופיתוח בנושא אנרגיה מתחדשת.
 •  
עידוד "בנייה ירוקה".
 •  
קידום אכיפה בנושאים סביבתיים על ידי משטרת ישראל בתיאום עם השר להגנת הסביבה.
 •  
קידום שימוש בדלקים נקיים וידידותיים יותר לסביבה.
 •  
קידום החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה שותף לקביעת מדיניות הממשלה למען השמירה על איכות האוויר. המשרד אחראי על מניעת זיהום אוויר הנוצר מפעולות בני האדם, כמו תחבורה, ייצור חשמל, תעשייה, כרייה וחציבה. כמו כן פועל במשרד האגף על פיקוח ומילוי החלטות של אמנות בינלאומיות בנושאים הקשורים לשינויי האקלים.
פעולות המשרד להגנת הסביבה:
 • קביעת תקנים ומדדים של איכות האוויר ופיקוח על שמירתם.
 • הפעלה של מערך ניטור של איכות האוויר.
 • מתן מידע זמין לציבור על איכות האוויר.

 

מפעולות המשרד להגנת הסביבה

שיפור באיכות הדלק
בשנים האחרונות הותאמה איכות הבנזין והסולר לתחבורה בישראל לדרישות התקינה האירופית. התאמה זו הביאה להפחתה בפליטת המזהמים מכלי הרכב ויצרה תנאים המאפשרים לייבא ארצה כלי רכב המצוידים בטכנולוגיות מתקדמות להפחתת הזיהום.
שיפורים משמעותיים נעשו גם באיכות הדלק המשמש בתעשייה ובתחנות הכוח. עיקר השיפורים נועדו להפחית את כמות הגפרית הדו-חמצנית הנפלטת לאטמוספרה. שיפורים אלה הביאו לירידה דרמטית בריכוז של המזהם הזה באוויר.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו