על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > חיסכון ושמירה על המים

איכות המים

זכותי לשתות מים נקיים!

המים הם של כולנו -
זכותנו לקבל מים ולהשתמש בהם לצרכינו!
זכותנו לשתות מים באיכות טובה, שאינם מסכנים את בריאותנו!
זכותנו לקבל מידע על המים מהרשות האחראית עליהם!
חובתנו לשמור על המים!

בישראל יש חוקים רבים בנושא המים, והאחריות עליהם היא של משרדי ממשלה שונים ושל רשויות מקומיות.
שני חוקים חשובים הם:
חוק המים (התשי"ט, 1959)
תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה), תשל"ד, 1974

חוק חשוב נוסף, שאינו מתייחס רק למים הוא:
חוק חופש המידע

חוק המים קובע, בין היתר כי:

מקורות המים של מדינת ישראל הם רכוש הציבור. כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם.
אדם המקבל מים, חייב לנהוג במים ביעילות ובחיסכון, ולהחזיק את מתקני המים שברשותו במצב תקין, כדי למנוע בזבוז.
אסור לבצע כל פעולה, המזהמת או עלולה לגרום לזיהום מים, גם אם מקור המים הוא כבר מזוהם. אסור להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקרבתו כל חומר נוזלי, מוצק או גזי.


תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה) קובעות, בין היתר כי:
מים אינם ראויים לשמש מי-שתייה אם נתגלו בהם כמויות חריגות של חיידקים או של חומרים מזהמים.
אם נתגלה זיהום במקור מים, מי שאחראי על אספקת המים חייב להודיע מיד לרשות הבריאות, לבצע בדיקות לגילוי גורמי הזיהום ולבצע את הוראות רשות הבריאות לסילוק גורמי הזיהום.

חוק חופש המידע (תשנ"ח, 1998) קובע, בין היתר כי:

לכל אזרח ותושב במדינת ישראל יש זכות לקבל מידע מרשות ציבורית (כולל מידע על איכות המים).
סביבות
על האתר
כלים
שתפו